Hľadať

Výrobcovia

Kategórie

Stagg kufre

Odber noviniek

Súkromie

Ochrana údajov o zákazníkovi

1.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou (nepodnikateľ) je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

1.2 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

1.3 Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou spoločností prepravujúcich tovar ku kupujúcemu, s výnimkou kamenného obchodu a spracovateľa údajov, ak predávajúci poverí spracovaním údajov tretiu osobu.

 

1.4 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

1.5 Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.e-shop.mediapresent.sk. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 

1.6 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení potvrdenia o zaplatení, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a pri doručení objednaného tovaru.

 

1.7 Kupujúci potvrdením o prečítaní týchto obchodných podmienok súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku, pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MediaPresent - www.e-shop.mediapresent.sk, pre uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu nadobúdajú platnosť dňom potvrdenia prvého nákupu. Zmena obchodných podmienok vyhradená.?

 

Rozsah platnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Všeobecne. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je spracované podľa zákona o Ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.)? a platí pre webové stránky

www.e-shop.mediapresent.sk , www.bazar.mediapresent.skwww.slovnik.mediapresent.sk

prevádzkované:

 

Marián Kmeť - MediaPresent

Hrebíčková 3467/26

Nové Zámky

940 67

 

tel.: 00421 907 / 714 279

IČO: 37 611 569

DIČ: 1044001024

č.ú. 4002081586 / 7500 EUR

ČSOB Nové Zámky.

 

MediaPresent - stránky rešpektujú súkromie našich zákazníkov, partnerov a dodávateľov produktov alebo služieb a klientov. Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako zhromažďujeme osobné údaje pri používaní týchto webových stránok a ako zhromažďujeme ostatné informácie týkajúce sa vašej interakcie s týmito webovými stránkami bez vašej identifikácie ako jednotlivca; ako používame, spracovávame a zverejňujeme zhromaždené informácie; o možnostiach výberu, ktoré môžete mať v súvislosti so spôsobom a použitím týchto informácií. Naším cieľom v oblasti spracovania poskytnutých osobných údajov je, aby sme vyhoveli platným právnym predpisom týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia a používateľom našej webovej stránky ponúkli informácie, možnosť voľby a súhlas týkajúci sa ich spracovania pre účely priameho marketingu, bezpečnosti, integrity údajov, prístupu a dodržania zákonov z hľadiska osobných údajov.

„Osobný údaj“ znamená informáciu, ktorá vás identifikuje osobne, buď jednotlivo, alebo v kombinácii s inou informáciou, ktorá je nám dostupná.

Doplnkové poznámky k ochrane osobných údajov Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže z času na čas dopĺňať alebo pozmeňovať formou doplnkových poznámok k „ochrane osobných údajov“, uvádzaných k týmto webovým stránkam. Takéto poznámky k ochrane osobných údajov poskytnú doplnkové informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame špecifické informácie tam, kde je uvedená poznámka k ochrane osobných údajov a majú sa čítať spolu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť časom aktualizované. Tieto aktualizácie môžu odrážať, medzi iným, zmeny v platných právnych predpisoch, nariadeniach alebo smerniciach, zmeny v našich spôsoboch zberu údajov a/alebo zmeny v našej činnosti alebo službách. Zmeny týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť 30 dní po ich zverejnení a budú platiť len pre vaše osobné údaje, ktoré získame po nadobudnutí účinnosti revidovaného vyhlásenia.

Zber údajov

Vami poskytované osobné údaje zhromažďujeme vtedy, ak používate niektorú z týchto webových stránok. Môže sa to týkať, (ale nie výlučne), týchto situácií: ak poskytujete informácie v prípade požadovania informácií, alebo používania, produktu alebo služby dostupných prostredníctvom týchto webových stránok; ak objednávate tovar alebo využívate iné informačné nástroje; a ak odosielate objednávku alebo nákup, sťahujete a/alebo registrujete produkty a/alebo sa prihlasujete na doplnkové služby.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať, ale nie výlučne, vaše meno, e-mailovú adresu, IP-adresu, fakturačnú a/alebo dodaciu adresu, telefónne číslo, informácie o bankovom účte a ostatné informácie o vás, ktoré poskytnete pre overenie vašej totožnosti alebo aby sa predišlo zneužitiu. Ak zavoláte na náš zákaznícky servis, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré vedome a dobrovoľne poskytnete v kontakte s pracovníkmi nášho zákazníckeho servisu.

Ďalej zhromažďujeme informácie, ktoré nám automaticky posiela váš webový prehliadač, ktoré môžu obsahovať, ale nie výlučne, informácie, ktoré vás neidentifikujú osobne (ako dátum a čas vašej návštevy). Informácie, ktoré získame takýmto spôsobom, závisia od nastavení vášho webového prehliadača. Ak ste vytvorili používateľskú identitu, pri niektorej z vašich návštev tejto webovej stránky môžeme informácie poskytnuté vašim webovým prehliadačom spojiť s informáciami, ktoré vás identifikujú osobne a použiť ich pre nižšie uvedené účely. Skontrolujte si, prosím, nastavenia vášho webového prehliadača, ak chcete zistiť, ktoré informácie posiela váš prehliadač alebo ako zmeniť vaše nastavenia.

Súbory cookies a webové majáky

Zhromažďujeme informácie, ktoré nie sú typicky osobne identifikovateľné použitím webových technológií, vrátane, ale nie výlučne, „session cookies“ („relačné súbory cookies“), „persistent cookies“ („trvalé súbory cookies“), „JavaScript tags“ („tagy JavaScriptu“) a „web beacons“ („webové majáky“) (taktiež uvádzané ako „tracking pixels“ („vyhľadávacie pixely“), „pixel tags“ („obrazové príznaky“) alebo „action tags“ („akčné záložky“). V súvislosti s vývojom internetu môžeme na tento účel implementovať a používať rôzne typy technológií.

Cookies. Keď navštívite túto webovú stránku, váš počítač môže prijať jeden alebo viacero „cookies“, aby pomohol personalizovať a podporil používanie tejto webovej stránky, našich služieb a/alebo služieb našich partnerov. „Cookie“ je malý textový súbor umiestnený serverom webovej stránky na váš pevný disk a server webovej stránky ho môže neskôr prečítať v tej istej doméne. Ak si neželáte prijímať súbory cookies alebo keď ich chcete riadiť, ak sú vo všeobecnosti povolené cookies, musíte svoj prehliadač nastaviť tak, aby odmietal súbory cookies alebo aby vás upozornil, keď sa súbor cookie ukladá do vášho počítača. Viac informácií o tom nájdete nižšie v časti „Vaše voľby“. Hoci sa od vás nevyžaduje prijímanie našich súborov cookies, ak váš prehliadač nastavíte, aby odmietal súbory cookies, nebudete schopní využívať všetky vlastnosti a funkčnosť web- stránok.

Cookies umožňujú webovej stránke prispôsobovať informácie, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom používania tejto webovej stránky (ako zobrazovanie personalizovaného obsahu a cielenej reklamy pri ďalších návštevách tejto webovej stránky), a šetria čas pri ukladaní informácií, takže ich nemusíte opäť zadávať pri neskoršom používaní našej webovej stránky. Cookies môžeme umiestniť priamo na túto stránku alebo v mene partnera, ktorého reklama sa objavuje na tejto webovej stránke alebo jeho poskytovateľa služieb. Vo všeobecnosti vás cookies neidentifikujú osobne. Avšak, ak ste sa pri niektorej návšteve našej webovej stránky identifikovali ako používateľ, môžeme identifikačné číslo tohto relačného súboru cookie pripojiť k informácii, ktorá vás identifikuje osobne. Na tejto stránke môžeme používať kombináciu „relačných súborov cookies“ („session cookies“) a „trvalých súborov cookies“ („persistent cookies“), ktoré sú opísané ďalej.

Relačné súbory cookies (session cookies). Relačný súbor cookie („session cookie”) je dočasný súbor cookie, ktorý sa vymaže po zatvorení prehliadača. Relačný súbor cookie (session cookie) pri vašom prístupe na túto webovú stránku vášmu počítaču priradí náhodne generované jedinečné identifikačné číslo. Priradenie čísla vášmu počítaču umožňuje správnu funkciu vlastností našej webovej stránky umožnením udržiavania neprerušeného „stavu“ vášho spojenia, napríklad udržiavaním obsahu vášho nákupného košíka počas prehliadky. Relačné súbory cookies (session cookies) taktiež využívame na zhromažďovanie anonymných informácií (t.j. informácií, ktoré vás neidentifikujú osobne) o spôsoboch návštevníkov využívajúcich túto webovú stránku – ktoré stránky navštevujú, ktoré prepojenia využívajú a ako dlho sa zdržujú na každej stránke. Analyzujeme tieto informácie (známe ako „informácie o počte kliknutí“) na lepšie pochopenie záujmov a potrieb návštevníkov a na zlepšenie obsahu a funkčnosti tejto webovej stránky.

Permanentné súbory cookies (persistent cookies). Na rozdiel od relačných súborov cookies („session cookies“), trvalý súbor cookie sa po zavretí prehliadača nevymaže. Ostane vo vašom počítači, kým neuplynie platnosť nastavená v cookie (napríklad na konci kalendárneho mesiaca) alebo kým ho nevymažete. Trvalé súbory cookies sa môžu používať na „značkovanie“ vášho počítača, takže pri vašej ďalšej návšteve (alebo ak niekto iný používa váš počítač na návštevu) vás náš server rozpozná, nie podľa mena, ale podľa „značky“ vo vašom počítači. Toto nám umožňuje poskytnúť vám osobný prístup, i keď nevieme, kto ste. Taktiež nám to umožňuje zhromažďovať presnejšie informácie o spôsoboch ľudí navštevujúcich túto webovú stránku, napríklad ako ľudia využívajú túto webovú stránku pri ich prvej návšteve a ako často sa vracajú. Využívanie trvalých súborov cookies nám umožňuje poskytnúť vám podstatne osobnejšie obchodné informácie a v určitých prípadoch vám ušetrí problémy s opakovaným vkladaním informácií, ktoré už sú v našej databáze.

Webové majáky (web beacons). Keď navštívite túto webovú stránku, váš počítač môže prijať jeden alebo viacero „webových majákov“ („web beacon“), aby nám pomohol poskytovať cookies na tejto webovej stránke, zbierať anonymné informácie o používaní tejto webovej stránky našimi návštevníkmi a ponúkať vám prispôsobený alebo cielený obsah na tejto webovej stránke a prostredníctvom našich partnerov. Webové majáky (web beacons) (taktiež označované ako „tracking pixels“, „1x1 gifs“, „single-pixel gifs“, „pixel tags“ alebo „action tags“) sú grafické obrázky, obvykle nie väčšie ako 1 x 1 pixel, umiestnené na rôznych miestach tejto webovej stránky. Tiež nám pomáhajú identifikovať typy prehliadačov, hľadať výrazy, ktoré privádzajú návštevníkov na našu webovú stránku a doménové mená webových stránok, ktoré na nás odkazujú. Webové majáky môžeme umiestniť priamo na túto stránku alebo na v mene partnera, ktorého značka sa objavuje na tejto webovej stránke alebo jeho poskytovateľa služieb. Taktiež nám pomáhajú identifikovať vašu IP-adresu. Informácie zhromaždené prostredníctvom webových majákov vás neidentifikujú osobne. Avšak, ak ste vytvorili používateľskú identitu pri niektorej z vašich návštev tejto webovej stránky, napríklad pri nákupe, môžeme informácie zhromaždené použitím webových majákov spojiť s informáciami, ktoré vás identifikujú osobne a použiť ich rovnakým spôsobom, ako pri použití informácií zhromaždených použitím súborov cookies. Webové majáky používame na získanie väčšieho množstva informácií o posielaných e-mailoch. Webové majáky nám pri e-mailovej komunikácii poskytnú informácie, z ktorých sa dozvieme, že ste prijali, otvorili alebo konali podľa e-mailu, ktorý ste si vybrali, aby ste ho od nás dostávali.

Archivácia, používanie a zdieľanie informácií

Prvotné spracovanie a umiestnenie osobných údajov je na serveroch v Bratislave, len v zložke prislúchajúcej ftp-obsahu patriaceho pod MediaPresent. Archivovanie osobných údajov mimo SR sa nevykonáva.

V niektorých prípadoch (kde je to potrebné vykonať kvôli splneniu našich zmluvných záväzkov voči vám) môžu byť tieto údaje taktiež prenesené alebo sprístupnené (i) tretím stranám poskytujúcim služby pre MediaPresent  alebo výrobcom produktov, vlastníkom licenčných práv a/alebo dodávateľom v, prípadne mimo EÚ. Toto sa však nikdy nedeje automaticky. Je to kontrolovaný proces, vykonávaný ľudským faktorom.

Naše použitie osobných údajov. Zhromaždené osobné údaje môžeme využívať na tieto účely:

 • na nadviazanie kontaktu s vami v prípade, že ste od nás vyžadovali informácie alebo komunikáciu;
 • na určenie krajiny, v ktorej sa nachádzate, s cieľom dosiahnutia súhlasu (zahrnujúc bez obmedzenia súhlas s vývozom) a na účely bezpečnosti, ochrany proti softvérovému pirátstvu a zneužívaniu softvéru;
 • na overenie, že nami vlastnené existujúce osobné údaje o vás sú presné a kompletné;
 • na poskytnutie aktualizácií produktu, špeciálnych ponúk, údajov o cenách, informačných bulletinov a ostatných informácií, buď v našom mene alebo v niektorých prípadoch v mene partnera alebo klienta pôsobiaceho ako jeho zástupcu, ak ste vyslovili súhlas s ich prijímaním;
 • na vykonávanie iných reklamných aktivít, ak ste vyslovili súhlas s takýmito reklamnými aktivitami;
 • v spojení s kľúčmi, prístupovými kódmi alebo inými informáciami, ktoré sa vyžadujú pre prístup na webové stránky alebo služby partnerov na získanie produktov, aktualizácií alebo služieb;
 • na účely uvedené v špecifických doplnkových poznámkach k ochrane osobných údajov uvedených na stránke alebo v časti tejto webovej stránky, kde poskytujete takéto informácie;
 • na overenie zhody s platnými zákonmi, predpismi a smernicami;
 • ak navštívite túto webovú stránku s cieľom realizácie nákupnej transakcie:
  • na overenie, spracovanie alebo dodanie vašej objednávky, spracovanie alebo získanie platby, overenie vašej dane alebo oslobodenia od platenia dane, riešenie reklamácií, určenie vašej spôsobilosti pre výšku úveru alebo pre upozornenie o stave vašej objednávky;
  • na účely ochrany pred zneužitím a softvérovým pirátstvom;
  • na poskytnutie rozsahu dovoleného zákonmi, s personalizovanými obchodnými informáciami;
  • na registráciu vášho nákupu u výrobcu alebo poskytovateľa služby z dôvodov záruky, technickej podpory alebo na podobné účely;
  • na poskytnutie upozornenia o vašom nákupe poskytovateľovi on-line služieb, pre ktorý si od nás kupujete servisné práva na používanie, napríklad aby poskytovateľ služieb vám umožnil prístup k službám;
  • na vytvorenie účtu pre ďalšie nákupy, ak ste vyslovili súhlas s vytvorením účtu;
  • na umožnenie obnovenia predplatného pre produkty a služby; a
  • na poskytnutie účinného zákazníckeho servisu (ktorý môže, v rozsahu a spôsobe povolenom platnými zákonmi, zahŕňať kontaktovanie návštevníkov, ktorí začali ale nedokončili proces preskúšania kontroly nasledujúci po nedokončenej relácii alebo na preskúmanie, či sa vyskytol problém pri ich používaní tejto webovej stránky), a/alebo technickej podpory.

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutný čas na účel, pre ktorý sme ich pôvodne zhromaždili (alebo pre ktorý ste dali následný súhlas), pre iné zákonné účely (v zhode so zákonom), a ako to dovoľujú alebo vyžadujú platné zákony. Budeme dodržiavať príslušné zákonné normy a prijímať všetky opatrenia s cieľom zaistiť, aby každá osoba alebo subjekt, ktorý bude prijímať osobné údaje na vyššie uvedené účely, si riadne plnili svoje povinnosti ohľadom ochrany a zabezpečenia vašich osobných údajov.

Naše použitie anonymných údajov. Zhromaždené anonymné informácie môžeme použiť:

 • na personalizáciu a podporu používania tejto webovej stránky, našich služieb a/alebo služieb našich partnerov;
 • na zlepšenie tejto webovej stránky, služieb zákazníkom, našich propagačných systémov a našich produktov a služieb;
 • na identifikáciu akcií alebo transakcií pochádzajúcich z pridruženého marketingového alebo odsúhlaseného programu;
 • na poskytovanie cielenej propagácie na tejto webovej stránke a iných webových stránkach;
 • na poskytovanie hlásení našim súčasným a perspektívnym partnerom a poskytovateľom služieb; a
 • na iné historické, štatistické alebo výskumné a analytické účely.

Okrem toho môžeme „de-identifikovať“ osobné údaje odstránením všetkých informácií, ktoré vás špecificky identifikujú a zvyšok použiť na vyššie uvedené účely.

Naši partneri. Ak uvoľníme produkt pre predaj cez webovú stránku, robíme to ako nezávislý predajca prostredníctvom elektronického obchodu alebo ako poskytovateľ služieb pre partnera, ktorého meno a/alebo logo sa zobrazuje na príslušnej webovej stránke. V spojení s vaším nákupom produktu alebo služieb prostredníctvom nami prevádzkovaného on-line obchodu, ktorý je kobrandovaný so značkou nášho partnera, určité osobné údaje a/alebo anonymné údaje spojené s vašim nákupom poskytneme tomuto partnerovi pre účely vykazovania, aby sa nášmu partnerovi alebo jeho poskytovateľovi služieb umožnilo registrovať váš nákup, aby sa vám umožnil prístup na produkty alebo služby poskytované našim partnerom alebo jeho dodávateľmi, na umožnenie záruky, technickej podpory alebo popredajného servisu, na umožnenie nášmu partnerovi alebo jeho subdodávateľovi komunikovať s vami, ak ste s tým vyslovili súhlas, na umožnenie nášmu partnerovi alebo jeho poskytovateľovi služieb poskytovať služby v spojení s touto webovou stránkou, ako je zákaznícka podpora alebo funkcionalita jedného prihlásenia na tejto webovej stránke a webovej stránke nášho partnera, alebo na podobné účely, kvôli splneniu záväzkov voči vám. Taktiež môžeme poskytovať určité osobné údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s vaším nákupom, vydavateľovi alebo výrobcovi zakúpeného produktu alebo prevádzkovateľovi služieb, pre ktorého nakupujete používanie služby od nás, ak je iný, ako partner, ktorého meno alebo logo sa objavuje na webovej stránke. Politika ochrany osobných údajov nášho partnera a vydavateľa, výrobcu alebo prevádzkovateľa produktu alebo služieb, ktoré poskytujete, bude obsahovať informácie, ako táto strana používa a chráni vaše osobné údaje, ktoré jej poskytneme.

Naši poskytovatelia služieb. Využívame iné spoločnosti, vrátane, ale nie výlučne obmedzené na naše koncernové spoločnosti, na poskytovanie spojených služieb alebo určitých služieb pre nás alebo v našom mene, a tieto nám pomáhajú vykonávať naše obchodné činnosti. Napríklad, v rámci rozsahu povoleného zákonom, môžeme používať naše koncernové spoločnosti a/alebo ostatné spoločnosti na prevádzkovanie a udržiavanie tejto webovej stránky, na realizáciu platieb kreditnými kartami, na vykonávanie skríningu proti podvodnému konaniu a/alebo na detekčné služby, na zabezpečenie kontroly integrity dát, na poskytnutie maximálneho úveru pre vás, na zabezpečenie služieb pre optimalizáciu webovej stránky, na splnenie vašej objednávky, pre zber platieb, na dodávanie reklamy pre túto webovú stránku a stránky tretích strán, na posielanie pošty alebo e-mailov a/alebo na poskytovanie zákazníckeho servisu. Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb s súvislosti s ich poskytovaním služieb pre nás. Tieto spoločnosti na základe zmluvy využívajú informácie, ktoré s nimi zdieľame iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a na ochranu dôvernosti vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu nezdieľame s našimi pobočkami alebo s nesúvisiacimi tretími stranami na ich využitie pre ich vlastné marketingové účely.

V súlade so zákonnými požiadavkami, právnym poriadkom, na ochranu proti podvodom a iným trestným činom a na ochranu vašich zákonných práv, majetku, vás a iných. V rámci zákonom povoleného rozsahu osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke, môžeme prezradiť bez toho, aby sme vás upozornili, napríklad v dobrej viere, že je takýto postup nutný z hľadiska dodržiavania zákonnosti; na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení, ako predvolanie alebo súdne nariadenie; pri spolupráci so súdnymi orgánmi alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi (bez nevyhnutnej požiadavky súdnych alebo vládnych orgánov, vyžadujúcich informácie pri formálnom predvolaní); na zabránenie alebo pri vyšetrovaní možného trestného činu, napríklad podvodu alebo krádeže; na vynútenie zmluvy; na ochranu zákonných práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti MediaPresent, jej koncernových spoločností a ich zamestnancov, klientov, partnerov a agentov, ostatných používateľov alebo verejnosti vo všeobecnosti; alebo na ochranu vašich životných záujmov, ak sú nevyhnutne nami určené. Okrem toho z bezpečnostných dôvodov môžeme skontrolovať prihlasovacie protokoly na našom serveri, napríklad pri detekcii prienikov do našej siete. Ak máme podozrenie na trestný čin, môžeme prihlasovacie protokoly na náš server – ktoré obsahujú IP-adresy návštevníkov -- poskytnúť príslušným vyšetrovacím orgánom, ktoré môžu túto informáciu použiť na sledovanie a identifikáciu osôb. Taktiež si vyhradzujeme právo oznámiť príslušným súdnym orgánom alebo vládnym organizáciám akékoľvek aktivity, ktoré v dobrej viere považujeme za alebo môžu predstavovať porušenie platných zákonov, nariadení alebo smerníc bez toho, aby sme vás o tom informovali.

V súvislosti so zmenami v spoločnosti. Ak niektorá z našich koncernových spoločností alebo tretia strana prebrala našu obchodnú činnosť, získala účastnícky kapitál alebo aktíva niektorej z našich prevádzkových divízií, napríklad v dôsledku predaja, splynutia, reorganizácie, nesolventnosti, zániku alebo likvidácie, takejto spoločnosti môžeme postúpiť vaše osobné údaje. V tomto prípade využívanie vašich osobných údajov nadobúdajúcou spoločnosťou stále podlieha tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, akýmkoľvek platným poznámkam k ochrane osobných údajov a preferenciám ochrany osobných údajov, ktoré ste nám vyjadrili.

Vaše voľby

MediaPresent rešpektuje vaše právo voľby o spôsoboch, akými zhromažďujeme, používame a zverejňujeme informácie o vás. Obvykle vás žiadame o aktuálne vyznačenie vašej voľby na stránke, kde tieto osobné údaje poskytujete.

Ak poskytnete osobné údaje, môžeme vám ponúknuť voľbu, či si v budúcnosti želáte od nás a/alebo od našich partnerov získavať ďalšie informácie, týkajúce sa aktualizácií, zlepšení, špeciálnych ponúk a cien. Máte právo kedykoľvek vypovedať váš súhlas. Ak sa rozhodnete, že už nebudete chcieť od nás prijímať reklamné správy, môžete nás o tom informovať e-mailom na mediapresent@mediapresent.sk alebo použitím odkazu v našich e-mailoch na zrušenie prihlásenia odberu; vo svojom e-maile uveďte, prosím, ktorý súhlas chcete odvolať. Nezabúdajte prosím, že ak nám dáte povolenie pridať vašu kontaktnú adresu do zoznamu adries našich partnerov a neskôr toto povolenie zrušíte, musíte sa spojiť s naším partnerom (alebo použiť „možnosť zrušenia“ poskytnutú v e-mailoch, ktorú vám zaslal náš partner), aby vaše meno odstránil zo zoznamu adries partnera.

Ak akceptujete relačné alebo trvalé súbory cookie, môžete ich kedykoľvek zmazať prostredníctvom vášho webového prehliadača (napr. po opustení webovej stránky). Ak si neželáte prijímať súbory cookies alebo keď chcete riadiť, ak sú vo všeobecnosti povolené cookies, musíte svoj prehliadač nastaviť tak, aby odmietal súbory cookies alebo aby vás upozornil, keď sa súbor cookie ukladá do vášho počítača. Hoci sa od vás nevyžaduje prijímanie našich súborov cookies, ak váš prehliadač nastavíte, aby odmietal súbory cookies, nebudete schopní využívať všetky vlastnosti a funkčnosť tejto webovej stránky.

My a naši partneri používame poskytovateľov služieb tretej strany, ktorí môžu byť zahrnutí, ale nie výlučne, do Google Analytics a Omniture, aby v našom mene ponúkali doplnky na internete, a niekedy na tejto webovej stránke. Tieto doplnky môžu zhromažďovať anonymné informácie o vašich návštevách webovej stránky, na ktorej je umiestený takýto doplnok, vaše interakcie s týmito doplnkami a produktmi a nami, našimi partnermi a dodávateľmi ponúkanými službami pomocou „pixel tagov“ alebo inými webovými technológiami. My a naši partneri môžeme používať tieto anonymné informácie na poskytovanie cielenej reklamy na tovary a služby. Ak si želáte viac informácií o tomto postupe a dozvedieť sa o vašej voľbe o nepoužívaní týchto anonymných informácií, navštívte, prosím, stránku http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. Ak si želáte vidieť zoznam poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí zhromažďujú anonymné informácie a/alebo zrušiť takéto zhromažďovanie anonymných informácií o vás, navštívte http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ak zrušíte zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies, webových majákov alebo iných nástrojov, vaše existujú zobrazovacie propagačné cookie(s) sa vymažú a pokúsi sa umiestniť nový cookie, ktorý poskytovateľovi služieb pri detekovaní tohto súboru cookie oznámi, aby v budúcnosti nesledoval vaše aktivity (tzv. „no-track“ cookie). Ak sú vaše prehliadače nakonfigurované tak, aby zakázali cookies pri návšteve našej stránky pre zrušenie povolení, „no-track“ cookie sa nemôže zapísať do vášho počítača. Takže, ak následne vymažete „no-track“ cookies, použijete iný počítač alebo zmeníte webový prehliadač, budete musieť znovu zrušiť povolenia.

Bezpečnosť informácií

Zaväzujeme sa bezpečne uchovávať osobné údaje. Implementovali sme fyzické, technické a administratívne ochranné prostriedky, účelovo navrhnuté na ochranu vašich osobných údajov pre neautorizovaným prístupom a prezradením. Keď zhromažďujeme alebo prenášame citlivé informácie, ako čísla bankových účtov, používame metódy na ochranu týchto informácií v súlade s priemyselnými normami. Je však dôležité, aby ste si uvedomili, že žiadna webová stránka, databáza alebo systém nie sú úplne bezpečné alebo odolné voči prieniku „hackerov“. Taktiež zodpovedáte za vykonanie primeraných krokov na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo zneužitím, napríklad ochranou hesla.

Rôzne krajiny majú rôzne zákony a požiadavky na ochranu osobných údajov. Uvedomte si, prosím, že bez ohľadu na to, kde sa vaše osobné údaje zhromažďujú, využívajú, prenášajú alebo ukladajú, ak sa zhromažďovali prostredníctvom tejto webovej stránky, sú chránené podľa pravidiel tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a doplnkových poznámok k ochrane osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú, a podľa platných zákonov, predpisov a nariadení.

Prístup a úpravy vašich osobných údajov

Snažíme sa udržiavať presnosť a integritu osobných údajov v našich databázach a tieto údaje aktualizovať. Poskytujeme spôsoby pre váš prístup k vašim osobným údajom v súlade s platnými zákonmi, umožňujúce opravy nepresností alebo aktualizáciu vašich osobných údajov.

Ak sa na nás obrátite, na vašu ochranu môžeme od vás požadovať dodatočné informácie na overenie vašej totožnosti. Vo väčšine prípadov vám umožníme prístup, ktorý požadujete a opravíme alebo odstránime všetky nepresnosti v osobných údajoch, ktoré ste zistili. Avšak, vyhradzujeme si právo obmedziť alebo odmietnuť vašu požiadavku na rozsah povolený platnými zákonmi, ak prezradenie môže viesť k porušeniu platných zákonov a nariadení, napr. v prípade, ak zákon nariaďuje uchovávať určité údaje alebo ak ste nevedeli dostatočne preukázateľným spôsobom preukázať svoju totožnosť. .

 

 

Odkazy na webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí len pre používanie a poskytovanie informácií, ktoré zhromažďujeme z a prostredníctvom tejto webovej stránky a ostatných webových stránok, na ktorých sa objavuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Neplatí pre informácie zhromažďované na webových stránkach našich partnerov, poskytovateľov služieb alebo tretích strán, aj keď ich webové stránky odkazujú na túto webovú stránku alebo táto webová stránka odkazuje na ne. Neriadime politiku ochrany osobných údajov našich partnerov, poskytovateľov služieb alebo tretích strán. Ak prezradíte informácie inej strane, môžu platiť iné podmienky pre jej používanie a oznamovanie informácií oznámeným týmto tretím stranám. Na každej navštívenej webovej stránke si prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov detí

Táto webová stránka nie je určená alebo zameraná na deti. Ak ste nedosiahli vek dospelosti, definovaný vo vašej krajine alebo nie ste schopní potvrdiť právne záväznú dohodu, nemôžete používať túto webovú stránku bez dozoru dospelej osoby. Naším cieľom je dodržiavať platné zákony a predpisy vzťahujúce sa na zhromažďovanie a využívanie informácií od detí, ako sú definované v platných zákonoch. Ak si myslíte, že sme získali údaje od dieťaťa alebo inej osoby, chránenej týmito zákonmi, ihneď nás písomne informujte poštou adresovanou na MediaPresent-Marián Kmeť, Hrebíčková 3467/26, Nové Zámky 940 67, Slovakia alebo e-mailom na adresu mediapresent@mediapresent.sk, a my podnikneme príslušné kroky na odstránenie týchto údajov z našich databáz.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte otázky, pripomienky alebo podnety týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo o spôsobe našej ochrany osobných údajov, na ktoré ste nedostali on-line odpoveď, môžete sa na nás obrátiť týmito spôsobmi:

 • Poštou: Môžete sa na nás obrátiť písomne poštou zaslanou na adresu MediaPresent-Marián Kmeť, Hrebíčková 3467/26, Nové Zámky 940 67, Slovakia.
 • E-mailom: Môžete sa na nás obrátiť písomne e-mailom na adrese mediapresent@mediapresent.sk V riadku s predmetom uveďte, prosím, „Ochrana osobných údajov“ („Otázka týkajúca sa globálnej ochrany osobných údajov“), pomôže nám to urýchliť vybavenie vášho e-mailu.

?


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa

NOVINKY


KORG VOLCA FMJames NeliganHOHNER Bravo II 48KORG ELECTRIBE